موندا یک پروژه در حال توسعه و پیشرفتِ هفتگی میباشد .